Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Tuszewo i Sadowo w Grudziądzu

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Tuszewo i Sadowo w Grudziądzu”- realizowana przez MWiO sp. z o.o. przy udziale środków pozyskanych z pożyczki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  www.wfosigw.torun.pl

Opis przedsięwzięcia

Teren objęty planowanym przedsięwzięciem, zlokalizowany jest w granicach administracyjnych miasta Grudziądz w dzielnicy Tuszewo i Sadowo. Występuje tu zwarta zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. Ścieki sanitarne gromadzone są w szambach na terenie poszczególnych posesji i stamtąd okresowo wywożone. Obecnie teren, na którym planowana jest inwestycja nie jest skanalizowany.

Budowa kanalizacji ma na celu polepszenie warunków socjalno-bytowych mieszkańców tego terenu poprzez stworzenie możliwości podłączenia nieruchomości do systemu kanalizacji zbiorczej i likwidacji istniejących szamb. Realizacja przedsięwzięcia wskazuje jednoznaczny pozytywny wpływ na środowisko, pozwoli na zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska poprzez uregulowanie gospodarki ściekowej. Przewiduje się, że budowa kanalizacji sanitarnej wpłynie również na rozwój budownictwa jednorodzinnego w tym rejonie. System kanalizacji ma w stały sposób poprawić warunki bytowe obecnych jak i przyszłych mieszkańców oraz zmniejszyć oddziaływanie na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z podziałem na 5 zlewni, ze względu na niewielką deniwelację terenu. Dla każdej zlewni przewidziano lokalną tłocznię ścieków. Planowana jest budowa 12 733m sieci kanalizacyjnej (w tym 10 158m sieci grawitacyjnej w zakresie średnic 200 – 315mm oraz 2 575m sieci ciśnieniowych o średnicach 110 – 160mm).

Przedsięwzięcie jest ujęte w KPOŚK, jako konieczne do zrealizowania w terminie do końca 2015r.


Łączny koszt inwestycji wynosi 5.252.569,70 zł netto, z czego 3.597.00,00 zł netto, stanowi preferencyjna pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu.

  • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail