Dofinansowanie przyłączy

O PROGRAMIE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, w ramach realizowanych ze środków krajowych programów priorytetowych z zakresu Ochrony Wód przeznacza środki m.in. na wsparcie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. To program kierowany do odbiorców indywidualnych, przy czym instytucjami pośredniczącymi we wdrażaniu projektów są jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy) lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (np. spółki komunalne). Program dotyczy obszarów, na których istnieje możliwość podłączenia się do już istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Pomocą nie są objęte niezabudowane działki oraz budynki, które nie są użytkowane.

FINANSOWANIE INWESTYCJI

W skali całego kraju zaplanowano do końca 2015 roku 150 mln zł na realizację niniejszego Programu w zakresie wykonania podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej. Nabór wniosków odbywa się w sposób ciągły i są one rozpatrywane w kolejności ich wpływu do NFOŚiGW.

Instytucja pośrednicząca (np. spółka komunalna) na podstawie deklaracji i umów cywilno – prawnych zawartych z zainteresowanymi mieszkańcami sporządza wniosek, który następnie składa do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą
w Warszawie.

W przypadku uzyskania dofinansowanie właściciele objętych wnioskiem nieruchomości, mogą liczyć na następujące warunki finansowania:

  • do maksymalnie 45 % wartości przyłącza w formie bezzwrotnej dotacji z NFOŚiGW,
  • do maksymalnie 45% wartości przyłącza w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach na okres do 5 lat – ponosi właściciel nieruchomości,
  • co najmniej 10% wartości przyłącza w formie zaliczki przed wykonaniem podłączenia do sieci – ponosi właściciel nieruchomości.

WAŻNE:

  • Cena każdego przyłącza będzie inna z racji długości, zagłębienia i ilości studni rewizyjnych. Koszt wykonania indywidualnego przyłącza zostanie obliczony na podstawie dokumentacji i cen jednostkowych zaproponowanych przez wykonawcę robót wyłonionego w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego,
  • W toku weryfikacji złożonego wniosku – NFOŚiGW może podjąć decyzję o obniżeniu poziomu dofinansowania(bezzwrotna pomoc będzie wówczas niższa niż zakładane 45%, a koszty ewentualnych różnic poniosą właściciele nieruchomości. Ponadto to decyzją NFOŚiGW niektóre spośród zgłoszonych przyłączy mogą zostać wyłączone z realizacji,
  • Indywidualny odbiorca podpisując umowę(porozumienie) cywilno – prawną ze Spółką wyraża zgodę na pokrycie minimum:10%(zaliczka)+ 45%(pożyczka na 5 lat) całkowitych kosztów inwestycji określonych w późniejszym czasie – po rozstrzygnięciu przetargu na projekt i wykonawstwo oraz nadzór inwestorski.

 

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Dnia 18.07.2012 o godz. 16.00 w Domu Technika „NOT”, odbyło się spotkanie z mieszkańcami Grudziądza, na którym przedstawiciele Spółki MWiO przybliżyli kilkudziesięciu zgromadzonym osobom szczegółowe informacje nt. warunków udziału w przedmiotowym Programie. Wskazano m.in. na konieczność zawarcia ze Spółką umowy cywilno – prawnej ws. realizacji indywidualnych przyłączy. Osoby chcące wziąć udział w Programie zostały poproszone o podpisanie stosownych umów do dnia 30.09.2012. W odpowiedzi na nasz apel zawarto jedynie 4 umowy. W związku z koniecznością wykazania się co najmniej 50 podpisanymi umowami, na chwilę obecną nie ma możliwości ubiegania się przez Spółkę o dofinansowanie Projektu z zakresu podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

  • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail