Informacja o obligacjach

INFROMACJA O WYEMITOWANIU OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH PRZEZ MIEJSKIE WODOCIĄGI I OCZYSZCZALNIĘ SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GRUDZIĄDZU PRZY UL. MICKIEWICZA 28/30

Zgodnie z art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. 2018.483 tj. z dnia 2018.03.06)  informujemy, iż w dniu 30 grudnia 2019 roku Spółka Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. wyemitowała obligacje przychodowe o łącznej wartości 63 178 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).

W ramach Programu Emisji Obligacji zostały wyemitowane następujące serie:

Obligacje Serii A19 zostały wyemitowane na finansowanie oraz refinansowanie kosztów Przedsięwzięcia w odniesieniu do projektu inwestycyjnego polegającego na modernizacji
i rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej będącej w posiadaniu Spółki, w tym realizacji zadań ujętych w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu na lata 2018-2021, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Grudziądza Nr XLVIII/17/18 z dnia 28 lutego 2018 roku.

Wartość obligacji transzy A wynosi 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych).

Obligacje Serii o numerach: B19, C19, D19, E19, F19, G19, H19, I19, J19, K19, L19, M19 zostały wyemitowane na finansowanie kosztów Przedsięwzięcia w odniesieniu do projektu inwestycyjnego w postaci zakupu infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych od Gminy Miejskiej Grudziądz.

Wartość obligacji transzy B wynosi 59 178 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).

Łączna wysokość zadłużenia z tytułu obligacji wynosi 63 178 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail