Aktualności

Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie koło Grudziądza

(2015-03-11)

Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej fot.1

Mamy przyjemność poinformować, iż decyzją Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego przyznano dofinansowanie na Projekt pn.: „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie koło Grudziądza”. Beneficjentem Projektu jest Spółka Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, a stosowną dokumentację aplikacyjną złożono w listopadzie ubiegłego roku w odpowiedzi na konkurs  ogłoszony przez Urząd Marszałkowski we wrześniu. Przedmiotem Projektu jest budowa budynku przeznaczonego na Centrum Edukacji Ekologicznej oraz cele administracyjne Zakładu Gospodarki Odpadami wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Wartość całkowita przedsięwzięcia (budowy całego budynku – łącznie z częścią administracyjną na potrzeby Zakładu) wynosi 1 621 133,23 PLN brutto, przy czym dofinansowaniem  w wysokości 338 725,00 PLN objęto wyłącznie część budynku przeznaczoną na cele edukacyjne. Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, schemat: edukacja ekologiczna. Termin realizacji Projektu upływa z końcem września br. Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie koło Grudziądza będzie wykorzystywane na działalność edukacyjną z zakresu ekologii, ochrony środowiska, racjonalnego użytkowania środowiska. Działalność Centrum Edukacji Ekologicznej skierowana będzie do wszystkich osób bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania, poziom niepełnosprawności, którzy są zainteresowani ochroną i promocją zasobów przyrodniczych oraz pragną poznać podstawowe zasady dbania o środowisko naturalne. Edukacją ekologiczną objęte zostaną zwłaszcza dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, a także młodzież ze szkół gimnazjalnych i średnich z terenu Miasta i Gminy Grudziądz oraz gmin ościennych. W programie edukacyjnym Centrum planuje się zorganizowanie spotkań, wykładów, pogadanek na temat ochrony środowiska ze szczególnym nastawieniem na racjonalne gospodarowanie odpadami, segregowanie odpadów u źródła. Dla najmłodszych przewiduje się prowadzenie zabaw ekologicznych, których głównym celem będzie przekazywanie w prostej formie głównych problemów związanych z gospodarką odpadową oraz sposobów ich rozwiązywania. Zaplanowano także konkursy ekologiczne, zajęcia techniczne, na których podopieczni będą poznawać metody ponownego wykorzystywania odpadów nadając im „drugie życie” poprzez wykonywanie zabawek, gadżetów itp. z surowców wtórnych. Przy okazji wizyty w Centrum będzie można zwiedzić nowoczesny Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza i zapoznać się z technologią sortowania i kompostowania odpadów i produktami finalnymi, jak również zasadami funkcjonowania Zakładu oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Centrum będzie obiektem całorocznym otwartym dla wszystkich zainteresowanych, którzy będą mogli, po uprzednim ustaleniu dogodnego terminu, skorzystać bezpłatnie z jego oferty edukacyjnej.

Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej fot.2 Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej fot.3
  • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail