Aktualności

Modernizacja linii sortowni wraz z dostawą maszyn i urządzeń do przyjętej technologii na Składowisku Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza

(2012-04-17)

Spółka Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia z siedzibą w Grudziądzu, będąca Beneficjentem Projektu pn.: „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza” ma przyjemność poinformować i jednocześnie zaprosić Państwa na uroczyste podpisanie umowy dla zadania pn.: „Modernizacja linii sortowni wraz z dostawą maszyn i urządzeń do przyjętej technologii na Składowisku Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza”, które będzie miało miejsce dnia 12.04.2012 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej biurowca Spółki przy ul. Curie – Skłodowskiej 10 (wejście od podwórza).

W imieniu Spółki MWiO umowę parafuje Krzysztof Dąbrowski – Prezes Zarządu, natomiast wyłonionego w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę – Firmę Eggersmann Anlagenbau Kompoferm GmbH z siedzibą Marienfeld, w Niemczech reprezentować będą Karlgünter Eggersmann oraz Thomas Hein.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 17 999 000,00 zł netto do którego zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT, co daje kwotę brutto w wysokości 22 138 770,00 zł.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 62 262 803,70 PLN brutto, 51 035 085 PLN netto, z czego ok. 69,15% to pomoc z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako rekompensata za świadczenie usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami, co stanowić będzie kwotę 35 292 988,75PLN .

Przedmiotem umowy jest modernizacja linii sortowni wraz z dostawą maszyn i urządzeń do przyjętej technologii na Składowisku Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza. W zakres przedmiotu wchodzi m.in. przeniesienie (demontaż i montaż) obecnie posiadanej linii sortowni, dostawa nowych jej elementów – maszyn i urządzeń, ich montaż oraz rozruch jak również przeszkolenie pracowników. Termin realizacji niniejszego zamówienia upływa 31.01.2013 roku.

Celem całego Projektu jest wprowadzenie racjonalnego oraz perspektywicznego systemu gospodarowania odpadami na Składowisku w Zakurzewie. Przeprowadzona modernizacja nie tylko odniesie pozytywne skutki dla samego obiektu, jakim jest Składowisko Odpadów, ale z pewnością przedłuży także możliwość składowania odpadów na jego terenie, bez konieczności budowy nowego Składowiska.

Celowi głównemu służyć będzie realizacja celów szczegółowych tj. zwiększenie powierzchni kwater eksploatowanych na Składowisku poprzez rozbudowę kwatery dIa poprawy stanu i potencjału infrastruktury technicznej na Składowisku oraz wprowadzenie nowoczesnych i ekologicznych procesów technologicznych obróbki odpadów. Przeprowadzone zostaną inwestycje w maszyny oraz w urządzenia eksploatowane na Składowisku wraz z dokonaniem modernizacji obiektów. Realizacja inwestycji w omawianym zakresie rzeczowym spowoduje zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez zwiększenie udziału odzysku surowców wtórnych z odpadów. Wprowadzenie technologii recyklingu organicznego (kompostowanie) umożliwiającej recyrkulację biodegradowalnych składników odpadów, przyczyni się w znacznej mierze do zmniejszenia ilości odpadów w końcowym efekcie unieszkodliwianych przez składowanie. To z kolei umożliwi wypełnienie wymogów Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów oraz przepisów krajowych zawartych w ustawie o odpadach, w ramach których nakłada się obowiązek wprowadzenie takich rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami, aby w 2010r. składowanych było nie więcej niż 75% komunalnych odpadów ulegających biodegradacji i odpowiednio: w 2013 – 50%, a w 2020 – 35%.

Zachęcam do odwiedzania naszych stron internetowych, na których znajdą Państwo wiele ciekawych informacji dotyczących realizowanego przez nas Projektu:

  • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail