Aktualności

Zakończenie realizacji Projektu pn.: "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu"

(2012-08-18)

W sierpniu 2012 zakończono realizację Projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013. Projekt realizowano  w ramach Osi priorytetowej 2 – Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska przyrodniczego, Działania 2.1. – Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.

Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia celu, jakim jest kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z poborem i dostarczeniem wód oraz eksploatacją infrastruktury wodociągowej na terenie aglomeracji miasta Grudziądz. Ponadto, pozwoliła na osiągnięcie celu ogólnego, jakim jest ochrona zasobów przyrodniczych oraz racjonalne ich wykorzystanie, a tym samym ochrona wód podziemnych.

Przedmiotem projektu „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu” była realizacja trzech zadań obejmujących: modernizację i rozbudowę ujęcia wody (zadanie I), modernizację stacji uzdatnia wody (zadanie II) oraz budowę infrastruktury wodociągowej, modernizację sieci wodociągowej o dużej awaryjności, jak również wymianę sieci wykonanej z rur azbestowo - cementowych (zadanie III).

I.    Modernizacja i rozbudowa ujęcia wody

W ramach modernizacji ujęcia wody wybudowano 6 nowych studni głębinowych z przyłączami wodociągowymi, modernizacji uległ również sposób sterowania pracą wszystkich studni, który obecnie wykorzystuje sygnał cyfrowy.

II.    Modernizacja stacji uzdatniania wody

Modernizacja stacji uzdatniania wody polegała na usprawnieniu technologii uzdatniania wody, wymianie energochłonnych urządzeń, skorodowanych rurociągów i armatury, zmianę systemu napowietrzania wody surowej oraz pełnej automatyzacji i monitorowaniu procesu uzdatniania wody. Wymiana pomp na nowe, bardziej efektywne, o dużej sprawności, pozwoliła na ograniczenie zużycia energii elektrycznej.

III.    Wymiana, modernizacja oraz budowa sieci wodociągowej

W ramach niniejszego zadania zrealizowano:

 • wymianę i przebudowę sieci wodociągowych o dużej awaryjności, wykonanych z żeliwa, na sieci z rur PE o łącznej długości 3 915 m.
 • wymianę sieci wykonanych z rur azbestowo – cementowych na sieci z rur PE wraz z przyłączami o łącznej długość sieci 7 338 m.
 • budowę sieci wodociągowej łączącej osiedle Rządz i dzielnicę Mniszek, aby uzyskać dwustronne zasilanie tych rejonów miasta. W tym celu wybudowano  odcinek liczący 1 956 m.

Termin realizacji

 • Rozpoczęcie: 24.06. 2008 r.
 • Zakończenie: sierpień 2012 r.

Całkowita wartość inwestycji:

20 136 168,88 PLN (wraz z podatkiem VAT)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:

10 706 948,48 PLN (netto bez podatku VAT)

Wkład własny:

5 765 279,95 PLN (netto bez podatku VAT)

Korzyści z realizacji Projektu:

 • zmodernizowana stacja uzdatniania wody;
 • zmodernizowane i rozbudowane ujęcie wody;
 • zmodernizowana sieć wodociągowa o długości 11,25 km;
 • wybudowana sieć wodociągowa o długości 1 956 m;
 • wybudowane studnie głębinowe – 6 szt.
 • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail