Jak się podłączyć do sieci wod-kan?

Procedura przyłączenia do sieci:

Wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wod - kan:

W celu otrzymania warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej , wniosek o wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci kanalizacji deszczowej .  Wniosek dostępny na stronie internetowej lub w Referacie Uzgodnień Technicznych przy ul. Mickiewicza 28/30.

Do wniosku należy dołączyć aktualną mapę sytuacyjno - wysokościową z zaznaczonymi granicami nieruchomości i lokalizacją projektowanego obiektu budowlanego (2 egz.). Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Spółki lub w Referacie Uzgodnień Technicznych.

Opracowanie projektu:

Po uzyskaniu warunków technicznych należy zlecić opracowanie projektu budowlanego przyłączy wod - kan projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami. Informujemy, że istnieje możliwość zlecenia wykonania projektu przyłączy wod - kan MWiO sp. z o.o. W tym przypadku należy zgłosić się do Referatu Uzgodnień Technicznych w celu podpisania umowy na opracowanie projektu. Aktualny cennik opracowania projektu dostępny jest po kliknięciu w link: Cennik za usługi uzgodnienia dokumentacji.

Uzgodnienie projektu przyłączy wod - kan:

Po opracowaniu, projekt przyłączy wod - kan należy przedłożyć do uzgodnienia w MWiO sp. z o.o. Do uzgodnienia projektu przyłączy wod - kan wymagane jest złożenie Wniosek o uzgodnienie projektu oraz 2 egzemplarze projektu. Wniosek o uzgodnienie projektu dostępny jest na stronie internetowej lub w Referacie Uzgodnień Technicznych przy ul. Mickiewicza 28/30. Projekt wraz z wnioskiem o uzgodnienie należy złożyć w Sekretariacie Spółki lub w Referacie Uzgodnień Technicznych. Aktualny cennik uzgodnienia projektu dostępny jest po kliknięciu w link: Cennik za usługi uzgodnienia dokumentacji.

Wykonanie przyłączy wod - kan:

Inwestor zobowiązany jest do złożenia zlecenia (po wcześniejszym uzgodnieniu projektu):

  • na kompletne wykonanie usługi tj. wybudowanie przyłącza, włączenie w sieć, odbiór techniczny oraz usługę geodezyjną, lub
  • na wykonanie przyłączenia do sieci i odbiór techniczny. Inwestor ma obowiązek dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

W momencie wypełnienia zlecenia o wykonanie przyłącza lub przyłączenia nieruchomości do sieci wod - kan, inwestor zobowiązany jest do podpisania umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, umowy na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych.
Wypełnianie i podpisywanie zleceń odbywa się w Referacie Uzgodnień Technicznych.

  • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail