Ceny wody i ścieków

Działając na podstawie art. 24 ust. 9a i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 27 stycznia 2015 r.Poz. 139 ze zm.) Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr LII/115/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 października 2014 r. przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Grudziądza zatwierdzonych Uchwałą Nr XLI/108/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 listopada 2013r. Obowiązywanie taryf zostaje przedłużone do dnia 31 grudnia 2015 r.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.

Ceny w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.

L.p. Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie Wysokość cen i stawek
Jednostka Miary
netto z VAT1)
1. Gospodarstwa domowe, odbiorcy pozaprzemysłowi

-cena za 1 m3 dostarczonej wody

-stawka opłaty abonamentowej

2,31

 

2,50

2,49

 

2,70

zł/m3

 

zł/miesiąc

2.
Odbiorcy przemysłowi

-cena za 1 m3 dostarczonej wody

-stawka opłaty abonamentowej

2,31

 

2,50

2,49

 

2,70

zł/m3

 

zł/miesiąc

3. Odbiorcy przemysłowi o poborze wody powyżej 1.200 m3/dobę

-cena za 1 m3 dostarczonej wody

-stawka opłaty abonamentowej

2,05

 

2,50

2,21

 

2,70

zł/m3

 

zł/miesiąc

Ceny w taryfie dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.

L.p. Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie Cena Jednostka Miary
netto z VAT1)
1.
Gospodarstwa domowe, odbiorcy pozaprzemysłowi
-cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 4,53 4,89
zł/m3
2.
Odbiorcy przemysłowi
-cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków
5,10
5,51 zł/m3
3.
Odbiorcy przemysłowi odprowadzający ścieki powyżej 850 m3/dobę -cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków
4,53
4,89
zł/m3

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych na okres 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.

L.p. Przekroczenie wskaźnika zanieczyszczeń
stawka
netto z VAT1)
1 2
3 4
1.
Temperatura - za przekroczenie o 1oC w m3
1,00zł
1,08zł
2. Odczyn – za przekroczenie o 1pH w m3 5,00zł 5,40zł
3.

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym, Węglowodory ropopochodne, Chrom+6,Chrom ogólny, Nikiel, Miedź, Kadm, Rtęć, Ołów, Cynk, Cyjanki związane

- za 1 g przekroczenia w m3

5,10zł 5,51zł
4.

ChZT, BZT5, Zawiesina ogólna, Azot amonowy, Fosfor ogólny, Siarczany, Chlorki
– za 1kg przekroczenia w m3

5,10zł
5,51zł

1) Ceny brutto z VAT zawierają 8% podatku VAT według stanu prawnego na dzień podjęcia uchwały. W przypadku zmiany stawki będzie ona naliczana w obowiązującej wysokości i dodana do cen netto wody i ścieków oraz stawek opłat. Tak skorygowana cena obowiązywać będzie z dniem wprowadzenia zmian.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Opłaty za wodę i ścieki [ 2 ]
Ceny i stawki 2015 r.pdf Ceny i stawki 2015 r.pdf 14-10-31 11:03 100.05KB Ceny i stawki 2015 r.pdf pobierz
Ceny i stawki w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres 01.01.2014r. do 31.12.2014r.pdf Ceny i stawki w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres 01.01.2014r. do 31.12.2014r.pdf 13-12-02 09:25 383.08KB Ceny i stawki w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres 01.01.2014r. do 31.12.2014r.pdf pobierz

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail