Ceny wody i ścieków

Działając na podstawie art. 24 ust. 9a i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328, 1566) Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/124/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 listopada 2017 r., przedłużony został czas obowiązujących w 2017 roku taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wprowadzonych w życie na rok 2017 na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Poniżej szczegółowe informacje o wysokości cen i taryfowych stawek opłat. Jednocześnie, w związku z wejściem w życie w dniu 12.12.2017 r. Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2180) informujemy, że zgodnie z Art. 9.1., taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Oznacza to, że do dnia 09.06.2018 r. obowiązywać będą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wprowadzone w życie na rok 2017 na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.  z 2017 r. poz. 328, 1566). Jednocześnie, w okresie do 09.06.2018 r. toczyć się będzie postępowanie o zatwierdzenie nowych taryf, które zatwierdzane będą na
okres 3 lat.

Ceny i stawki w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Oznaczenie grupy

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Wysokość cen

i stawek

Jednostka Miary

netto

z VAT

1

2

3

4

5

6

TW 1

 

 

 

Odbiorcy rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego o zapotrzebowaniu na wodę od 0 do1 m3/dobę

 

 

- cena za 1 m3 dostarczonej wody

2,40

2,59

zł/m3

- stawka opłaty abonamentowej za
odczyt  i rozliczenie

2,50

2,70

zł/miesiąc

- stawka opłaty abonamentowej za   utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych

1,98

2,14

zł/miesiąc

 

 

 

TW 2

 

 

 

 

Odbiorcy rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego o zapotrzebowaniu na wodę powyżej 1 do 10 m3/dobę

- cena za 1 m3 dostarczonej wody

2,40

2,59

zł/m3

- stawka opłaty abonamentowej za
odczyt  i rozliczenie

2,50

2,70

zł/miesiąc

- stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych

20,44

22,08

zł/miesiąc

 

 

 

 

TW 3

 

 

 

 

Odbiorcy rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego o zapotrzebowaniu na wodę powyżej 10 do 340 m3/dobę

- cena za 1 m3 dostarczonej wody

2,40

2,59

zł/m3

- stawka opłaty abonamentowej za
odczyt  i rozliczenie

2,50

2,70

zł/miesiąc

- stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych

96,04

103,72

zł/miesiąc

 

TW 4

 

 

Odbiorcy rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego o zapotrzebowaniu na wodę powyżej 340 do 1200 m3/dobę

- cena za 1 m3 dostarczonej wody

2,40

2,59

zł/m3

- stawka opłaty abonamentowej za
odczyt  i rozliczenie

2,50

2,70

zł/miesiąc

- stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych

1962,46

2119,46

zł/miesiąc

TW 5

 

 

 

Odbiorcy rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego o zapotrzebowaniu na wodę powyżej 1200 m3/dobę

 

- cena za 1 m3 dostarczonej wody

2,10

2,27

zł/m3

- stawka opłaty abonamentowej za
odczyt  i rozliczenie

2,50

2,70

zł/miesiąc

- stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych

9777,12

10559,29

zł/miesiąc

TW 6

 

 

 

Odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza lub wodomierzy zainstalowanych na wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym

- cena za 1 m3 dostarczonej wody

2,40

2,59

zł/m3

- stawka opłaty abonamentowej za odczyt  i rozliczenie

2,50

2,70

zł/miesiąc

Ceny w taryfie dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

Oznaczenie
grupy

Taryfowa grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka

Miary

netto

z VAT

1

2

3

4

5

6

TS 1

 

Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie

cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

4,86

5,25

zł/m3

 

TS 2

 

 

Odbiorcy odprowadzający ścieki przemysłowe powstałe w związku z prowadzoną przez nich działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną

 

cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

5,41

5,84

 

zł/m3

 

TS 3

 

Odbiorcy odprowadzający ścieki przemysłowe powyżej 850 m3/dobę – dotyczy odbiorców odprowadzających ścieki przemysłowe w ilości średniodobowej powyżej 850 m3 wyliczonej na podstawie ilości odprowadzonych ścieków w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf

cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

4,86

5,25

 

 

zł/m3

 

 


Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

L.p.

Przekroczenie wskaźnika zanieczyszczeń

stawka

netto

z VAT

1

2

3

4

1.

Temperatura – za przekroczenie o 10C w m3

1,00 zł

1,08 zł

2.

Odczyn – za przekroczenie o 1pH w m3

5,00 zł

5,40 zł

3.

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym,

Węglowodory ropopochodne, Chrom+6, Chrom ogólny, Nikiel, Miedź, Kadm, Rtęć, Ołów, Cynk, Cyjanki związane
– za 1g przekroczenia w m3

5,41 zł

5,84 zł

4.

Azot amonowy,  Fosfor ogólny

– za 1g przekroczenia w m3

0,54 zł

0,58 zł

5.

ChZT, BZT5, Zawiesina ogólna, Siarczany, Chlorki
– za 1kg przekroczenia w m3

5,41 zł

5,84 zł

Stawka opłaty za  przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

 


L.p.

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka

Miary

netto

z VAT

1

2

3

4

5

1.

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa

95,00 zł

102,60 zł

zł/przyłączenie

Zgodnie z § 2 pkt 9 do 11 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886 ze zmianą Dz.U. z 2016 r., poz.1301) do cen  i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej w odrębnych przepisach.

Stawka podatku na dzień ogłoszenia taryf, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8%.

W przypadku zmiany stawki będzie ona naliczana w obowiązującej wysokości i dodana do cen netto wody
i ścieków oraz stawek opłat. Tak skorygowana cena obowiązywać będzie z dniem wprowadzenia zmian.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Opłaty za wodę i ścieki [ 2 ]
.Taryfy 2017r. i warunki stosowania..pdf .Taryfy 2017r. i warunki stosowania..pdf 16-12-06 14:16 327.22KB .Taryfy 2017r. i warunki stosowania..pdf pobierz
Uchwała Rady Miejskiej z dnia 29.11.2017r.pdf Uchwała Rady Miejskiej z dnia 29.11.2017r.pdf 17-12-01 07:32 346.79KB Uchwała Rady Miejskiej z dnia 29.11.2017r.pdf pobierz

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail