Odbiór odpadów komunalnych

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, od 1 lipca 2013 już nie właściciel nieruchomości, ale gmina jest odpowiedzialna za zorganizowanie i nadzór nad odbieraniem odpadów komunalnych oraz dalszym ich zagospodarowaniem z obszaru całego miasta.

Na gminę spadł obowiązek zapewnienia czystości i porządku w gminach jak również:

  • Objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
  • Nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi,
  • Ustanowienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obejmujące przynajmniej następujące frakcje materiałów: papieru, metali, tworzywa sztucznego i opakowań wielomateriałowych, szkła oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
  • Tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazanie lokalizacji, w których mogą być prowadzone akcje odbierania zużytego sprzętu od mieszkańców gminy,
  • Zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych oraz redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania,
  • Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Podział na sektory, harmonogramy

W tym celu Gmina - miasto Grudziądz została podzielona na 5 sektorów. Podział na sektory oraz harmonogram odbioru odpadów dla poszczególnych ulic dostępny jest na stronie Urzędu Miejskiego: www.odpady.grudziadz.pl

Uchwałą nr Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 czerwca 2017 r. XXXIX/56/17 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, od dnia 1 stycznia 2018 r. systemem zostały objęte również Rodzinne Ogrody Działkowe, Przedszkola Publiczne, Szkoły Publiczne oraz żłobki lub kluby dziecięce.

 

UWAGA!!! W celu wyposażenia nieruchomości w pojemniki, należy w Urzędzie Miejskim złożyć deklaracje o wysokości opłaty. Wzory deklaracji dostępne są na stronie www.odpady.grudziadz.pl.Deklaracje składają mieszkańcy lub jej zarządcy, którzy zamieszkują daną nieruchomość!!!!

Odpady niebezpieczne, budowlane, odpady wielkogabarytowe, odpady ZSEE oraz odpady zielone

Wszelkiego rodzaju odpady niebezpieczne, odpady budowlane (poremontowe, gruz), odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone można dostarczyć samemu, nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie naszego miasta prowadzony będzie przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. www.mzk.grudziadz.pl

PSZOK  funkcjonuje przy ul. Składowej 21

Telefon kontaktowy do obsługi PSZOK -u - (56) 45 04 235 lub 695 594 308

Informujemy o uruchomieniu przy Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie drugiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Grudziądza. Do PSZOK-u przyjmowane są bezpłatnie wyłącznie odpady komunalne wytworzone i dostarczone z nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych gminy-miasto Grudziądz

 

Wszelkie informacje dotyczące miejsca, godzin otwarcia punktów PSZOK oraz regulamin dostępne są na stronie www.odpady.grudziadz.pl.

 

Telefon kontaktowy do obsługi PSZOK -u  w Zakurzewie – (56) 46-813-00

Pozostałe usługi

Mogą Państwo również odpłatnie zamówić kontener na :

  • gruz
  • odpady poremontowe
  • odpady biodegradowalne

Odbiór wyżej wymienionych odpadów odbywa się w kontenerach 3 m3 i 7 m3 na pisemne zlecenia klienta. Zlecenie  zgłaszać należy w  siedzibie Miejskich Wodociągów, w Biurze Obsługi Klienta!!!

Wszelkich informacji mogą uzyskać Państwo pod numerami telefonów:

MWiO: (56) 45-04-892

Urząd Miejski :  (56) 45-10-335 lub (56) 45-10-285

Zawarcie umowy na odbiór odpadów komunalnych:

Odbiór odpadów komunalnych stałych dla nieruchomości niezamieszkałych odbywa się na podstawie zawartej, pisemnej umowy między MWiO sp. z o.o. w Grudziądzu a Zleceniodawcą - Klientem - zamawiającym pojemniki. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do nieruchomości, z której będą pochodziły odpady.

Informujemy, iż udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie odpadów do składowania wynosi 6,7 %. Powyższe zamieszcza się zgodnie z art. 137 ust. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz.21 z późn. zm.)

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Odbiór odpadów komunalnych [ 7 ]
Cennik na przetwarzanie odpadów na składowisku w Zakurzewie od 01.01.2018 r..pdf Cennik na przetwarzanie odpadów na składowisku w Zakurzewie od 01.01.2018 r..pdf 18-03-28 13:33 3.9MB Cennik na przetwarzanie odpadów na składowisku w Zakurzewie od 01.01.2018 r..pdf pobierz
Jak segregować odpady-ulotka.pdf Jak segregować odpady-ulotka.pdf 17-01-10 10:12 6.3MB Jak segregować odpady-ulotka.pdf pobierz
Karta przekazania odpadu Karta przekazania odpadu 12-07-18 15:56 42.5KB Karta przekazania odpadu pobierz
Katalog odpadow Katalog odpadow 12-07-18 15:57 862KB Katalog odpadow pobierz
REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKURZEWIE.pdf REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKURZEWIE.pdf 17-01-10 10:17 581.49KB REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKURZEWIE.pdf pobierz
Regulamin świadczenia usług składowiska odpadów w Zakurzewie Regulamin świadczenia usług składowiska odpadów w Zakurzewie 12-07-18 15:57 306.21KB Regulamin świadczenia usług składowiska odpadów w Zakurzewie pobierz
Zlecenie na podstawienie kontenera od 01.01.2018 rpdf Zlecenie na podstawienie kontenera od 01.01.2018 rpdf 18-01-03 11:07 614.6KB Zlecenie na podstawienie kontenera od 01.01.2018 rpdf pobierz

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail