Zgłoszenie awarii

Jak zgłosić awarię wodomierza głównego?

W przypadku, gdy stwierdzili Państwo, że:

  • wskazania wodomierza głównego budzą wątpliwości związane z jego pracą i sprawnością,
  • została naruszona plomba,
  • powstał wyciek przy wodomierzu głównym,

prosimy o natychmiastowe zgłoszenie powyższego do MWiO.

Zgłoszenie awarii wod-kan prosimy przekazać na jeden z poniższych numerów telefonów:

Biuro Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godz. 7-15
56 45 04 938

lub bezpośrednio do

W PRZYPADKU AWARII KANALIZACJI:

Do Wydziału Kanalizacji

- od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 tel. (56 45 04 961) lub

- poza godzinami pracy, w dni wolne i święta przez całą dobę przez Dyspozytora MWiO (56 45 04 950) lub bezpłatny numer Pogotowie WOD – KAN 994

W PRZYPADKU AWARII WODOCIĄGOWEJ:

Do Dyspozytora Pogotowia WOD – KAN – przez całą dobę Dyspozytora MWiO (56 45 04 950) lub bezpłatny numer Pogotowie WOD – KAN 994

Jednocześnie przypominamy, że:
wodomierze główne montowane przez MWiO podlegają okresowej legalizacji i są pod kontrolą Obwodowego Urzędu Miar. Dlatego zabrania się naruszać plomby i dokonywać samodzielnych napraw, przeróbek i przemieszczeń wodomierzy, samowolne naruszenie (zerwanie) plomb podlega przepisom karnym, zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.2028).

Jak eksploatować INSTALACJĘ WOD - KAN w okresie zimowym?

Przypominamy wszystkim Klientom, iż w okresie zimowym istnieje konieczność:

  • odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji przed zamarznięciem, głównie w pomieszczeniach nie ogrzewanych wraz z wykonaniem izolacji cieplnej na wodomierzach, w sposób umożliwiający dokonanie odczytów wskazań wodomierzy,
  • dokonania odwodnienia i oczyszczenia studzienek wodomierzowych oraz zaizolowania ich pokryw,
  • zabezpieczenia przed mrozem punktów czerpalnych zlokalizowanych na zewnątrz posesji.

Zwracamy także uwagę na konieczność skutecznego zabezpieczenia wodomierzy przed uszkodzeniem i zaginięciem. Niewykonanie powyższych czynności może być przyczyną powstania awarii i strat, których koszty poniosą klienci naszej spółki.

  • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail