Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie

“ KOMUNIKAT ( z dnia 17 maja 2019 roku) - Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie informuje,  iż  wszelkie  odpady  z  przeznaczeniem  na  produkcję  paliwa  alternatywnego (RDF), a także opony będą przyjmowane do odwołania, tylko i wyłącznie na podstawie zawartych umów. W przypadku braku zawartej umowy, cena za przyjęcie odpadów do ZGO będzie ustalana indywidualnie”.

NOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA PSZOK W ZAKURZEWIE

Zakład  Gospodarki  Odpadami  w  Zakurzewie  położony  jest w gminie Grudziądz,  powiecie grudziądzkim, województwie kujawsko-pomorskim.  Zakład zlokalizowany jest poza miastem,  w odległości  około  15 km  na  północ od  centrum  Grudziądza,  na  gruntach  dawnego  poligonu  wojskowego.  Zakład  Gospodarki  Odpadami  w  Zakurzewie  znajduje  się  w  znacznej odległości od najbliższej zabudowy mieszkalnej tj.:

- 1200-1500 m na południe od najbliższej zwartej zabudowy,

- 250 m na południe od pojedynczej zabudowy zagrodowej.

Aby  realizować  podstawowe  zasady   i  cele  Unii  Europejskiej  w  zakresie  polityki  ochrony  środowiska   zakład  został  zmodernizowany  w  latach  2009  –  2014 w  ramach  realizacji  Projektu  pn.  „Modernizacja  Składowiska  Odpadów w Zakurzewie  koło  Grudziądza”.  Projekt  został  współfinansowany  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości ok. 35,2 mln PLN.

W 2020 roku z kolei zakończono Projekt pn.: „Modernizacja instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów poprzez dostawę i montaż instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie gm. Grudziądz”, który został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 oraz ze środków Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu.

Zespół instalacji stanowiących Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie obejmuje:

 • składowisko  odpadów  innych  niż  niebezpieczne  i  obojętne,

 • instalację  do  mechanicznego  przetwarzania  odpadów  ( sortownia )  o  przepustowości  40 000 Mg/rok ( przy  pracy  I  zmianowej ),

 • instalację do mechanicznego przetwarzania odpadów (doczyszczanie odpadów) o przepustowości 25 000 Mg/rok

 • instalację do biologicznego przetwarzania odpadów (procesy biologicznej stabilizacji) o wydajności 20 000 Mg/rok,

 • instalację  do  biologicznego  przetwarzania  odpadów  (kompostowanie  odpadów  organicznych,  w  tym  zielonych)  o  wydajności 17 500 Mg/rok.

Do zakładu trafiają następujące główne strumienie odpadów :

 • odpady komunalne zmieszane,
 • odpady komunalne zbierane selektywnie u źródła ich powstawania,
 • zmiotki i kosze uliczne,
 • odpady z terenów zielonych,
 • odpady budowlane,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • odpady organiczne pochodzące z:

- rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności,

- przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury,

 • odpady z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych,
 • odpady nieujęte w innych grupach (z grupy 16 wg katalogu odpadów).

Podstawową działalnością instalacji ZGO w Zakurzewie jest przyjmowanie, przetwarzanie, zbieranie oraz unieszkodliwianie odpadów. W skład instalacji wchodzą: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne, sortownia odpadów oraz instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów (proces kompostowania lub/i stabilizacji). Odpady są dostarczane do Zakładu pojazdami z zabudową śmieciarek („bezpyłowymi”), samochodami kontenerowymi lub skrzyniowymi („surowce wtórne”).

Układ technologiczny zakładu umożliwia prowadzenie następujących procesów:

 • mechaniczne i ręczne sortowanie zmieszanych odpadów komunalnych,
 • mechaniczne i ręczne sortowanie odpadów z selektywnej zbiórki,
 • kompostowanie odpadów organicznych lub/i zielonych z selektywnej zbiórki,
 • biologiczne przetwarzanie frakcji <80 mm odpadów wydzielonej na sicie ze zmieszanych odpadów komunalnych,
 • składowanie odpadów innych niż niebezpieczne, w tym odpadów nieprzetworzonych oraz odpadów balastowych po procesach mechanicznego i biologicznego przetwarzania,
 • odzysk odpadów na składowisku (budowa skarp, warstw izolacyjnych, dróg technologicznych, okrywa rekultywacyjna),
 • selektywne gromadzenie wysegregowanych odpadów niebezpiecznych (zbieranie odpadów).

W wyniku stosowania nowoczesnej technologii kompostowania komorowego powstaje środek poprawiający właściwości gleby Oskar I. Możliwość zakupu produktu, opis stosowanej technologii oraz potwierdzenie certyfikacji w zakładce SKLEP.

Informujemy, iż udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie odpadów do składowania wynosi  12,58 zł netto/1Mg.  Powyższe  zamieszcza  się  zgodnie  z  art. 137  ust. 6  Ustawy  z  dnia 14 grudnia  2012 r. o odpadach ( t.j.  Dz.U. z 2022 r. poz.699 ze zm.)

Zakład czynny:

poniedziałek-piątek

w godz. 7:00-17:00

sobota w godz. 9:00-13:00

tel. 56 46 81 300
wewn. 2 - kontakt w sprawie odbioru odpadów
wewn. 3 - przyjęcie odpadów do ZGO
wewn. 4 - centrum edukacji ekologicznej

PSZOK czynny:

poniedziałek-piątek

w godz.7:00-17:00

sobota w godz. 9:00-13:00

tel. 56 46 81 300 wewn. 1 - PSZOK

Biuro Obsł. Klienta tel.  (56) 45-049-38 lub (56) 45-049-29

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie [ 3 ]
Cennik za przyjęcie odpadów na rok 2024.pdf Cennik za przyjęcie odpadów na rok 2024.pdf 24-01-29 13:41 386.43KB Cennik za przyjęcie odpadów na rok 2024.pdf pobierz
REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKURZEWIE.pdf REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKURZEWIE.pdf 20-09-24 08:43 581.49KB REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKURZEWIE.pdf pobierz
Wyciąg z regulaminu świadczenia usług przez Zakład Gospodarki Odpadami.pdf Wyciąg z regulaminu świadczenia usług przez Zakład Gospodarki Odpadami.pdf 20-09-24 08:47 806.84KB Wyciąg z regulaminu świadczenia usług przez Zakład Gospodarki Odpadami.pdf pobierz
 • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail