Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie

“ KOMUNIKAT ( z dnia 17 maja 2019 roku) - Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie informuje, iż wszelkie odpady z przeznaczeniem na produkcję paliwa alternatywnego (RDF), a także opony będą przyjmowane do odwołania, tylko i wyłącznie na podstawie zawartych umów. W przypadku braku zawartej umowy, cena za przyjęcie odpadów do ZGO będzie ustalana indywidualnie”.

NOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA PSZOK W ZAKURZEWIE

 

Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie położony jest w gminie Grudziądz, powiecie grudziądzkim, województwie kujawsko-pomorskim. Zakład o powierzchni 13,455 ha, zlokalizowany jest poza miastem, w odległości około 15 km na północ od centrum Grudziądza, na gruntach dawnego poligonu wojskowego. Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie znajduje się w znacznej odległości od najbliższej zabudowy mieszkalnej tj.:

- 1200-1500 m na południe od najbliższej zwartej zabudowy,

- 250 m na południe od pojedynczej zabudowy zagrodowej.

Aby realizować podstawowe zasady i cele Unii Europejskiej w zakresie polityki ochrony środowiska zakład został zmodernizowany w latach 2009 – 2014 w ramach realizacji Projektu pn. „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza”. Projekt został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości ok. 35,2 mln PLN.

Zespół instalacji stanowiących Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie obejmuje:

 • składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
 • instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów (sortownia) o przepustowości 40 000 Mg/rok (przy pracy I zmianowej),
 • instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów (procesy biologicznej stabilizacji) o wydajności 20 000 Mg/rok,
 • instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów (kompostowanie odpadów organicznych, w tym zielonych) o wydajności 6 000 Mg/rok.

Podstawową działalnością Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie jest unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz przyjmowanie i przetwarzanie odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów ulegających biodegradacji oraz surowców wtórnych i pozyskanych na drodze selektywnej zbiórki. W ramach funkcjonowania obiektu prowadzone są prace obejmujące m.in. prowadzenie, eksploatację, konserwację i bieżące utrzymanie zakładu, wraz z budowlami, obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, niezbędnymi do prowadzenia działalności podstawowej i dodatkowej.

Do zakładu trafiają następujące główne strumienie odpadów :

 • odpady komunalne zmieszane,
 • odpady surowcowe zbierane selektywnie u źródła ich powstawania, w systemie zbiórki wielopojemnikowej (papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, szkło),
 • zmiotki i kosze uliczne,
 • odpady z terenów zielonych,
 • odpady budowlane,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • odpady organiczne pochodzące z:

- rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności,

- przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury,

 • odpady z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych,
 • odpady nieujęte w innych grupach (z grupy 16 wg katalogu odpadów).

1) Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Składowanie odpadów odbywa się w wyznaczonych działkach roboczych kwatery składowania zgodnie z instrukcją prowadzenia składowiska odpadów, zawierającą szczegółowy opis procesu. W skład składowiska wchodzą: Kwatera nr I (sektory A, B, C i D). Pojemność eksploatacyjna kwatery I składowania wynosi 489 663 m3 oraz 685 528 Mg. Kwatera nr II (sektory E, F, G i H). Pojemność eksploatacyjna kwatery składowania wynosi 222 805 m3 oraz 311 927 Mg. Kwatera nr III (sektory IIIA i IIIB) – w trakcie realizacji. Pojemność eksploatacyjna kwatery składowania wynosić będzie 236 252 m3 oraz 330 753 Mg.

2) Instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów (sortownia odpadów).

Przyjmowane do zakładu odpady zostają poddane obróbce mechanicznej w instalacji, która umożliwia wydzielenie ze strumienia odpadów frakcji biologicznej o wielkości od 0 mm do 80 mm, frakcji średniej o wielkości 80 – 260 mm oraz frakcji grubej powyżej 260 mm. Frakcja drobna jest transportowana systemem przenośników (estakadą) bezpośrednio z hali sortowni do hali kompostowni  w celu stabilizacji tlenowej. Z frakcji średniej pracownicy ZGO  wybierają odpady, które można poddać recyklingowi. Głownie jest to szkło, tworzywa sztuczne, metale żelazne i nieżelazne, drewno oraz kartony. Pozostałe po sortowaniu odpady, z których nie dało się wysegregować surowców wtórnych, zostają podzielone na frakcję balastową przekazywaną podmiotom posiadającym stosowną decyzję na ich dalsze przetwarzanie lub w przypadku spełniania kryteriów określonych ustawą o odpadach podlegającą unieszkodliwieniu poprzez składowanie w kwaterze oraz na frakcję wysokokaloryczną z której wytwarzane jest paliwo alternatywne. Odpady wysokoenergetyczne, wydzielane są automatycznie za pomocą separatora opto – pneumatycznego i kierowane do rozdrabniacza końcowego, po którym materiał ma jednakową wielkość poniżej 30 mm. Natomiast z frakcji grubej tzw. nadsitowej, pracownicy wysortowują zanieczyszczenia m.in. w postaci gruzu, metali, materiałów z PCV, a pozostałość wykorzystywana jest również do produkcji paliwa alternatywnego. Powstały po sortowaniu w instalacji do mechanicznego przetwarzania balast jest kierowany przenośnikiem do znajdującej się na zewnątrz hali, automatycznej stacji załadunkowej. W automatycznej stacji załadunkowej znajdują się cztery kontenery o pojemności 30 m3, po dwa dla frakcji średniej i grubej. Rozwiązanie takie umożliwia opróżnienie kontenerów bez konieczności zatrzymywania linii sortowniczej, a samo zapełnienie kontenerów sygnalizowane jest w informatycznym systemie sterowania.

W ramach modernizacji powstała także instalacja do produkcji paliwa alternatywnego, na którą kierowana jest frakcja energetyczna wydzielona na linii sortowniczej poprzez automatyczne wysegregowanie, a także ta pozyskana bezpośrednio od dostawców. Po wstępnym rozdrobnieniu do wielkości maks. 300 mm w rozdrabniaczu wstępnym, materiał zostaje skierowany na linię przygotowania frakcji energetycznej, wyposażoną dodatkowo w separator metali żelaznych. W wyniku procesu powstaje paliwo alternatywne tzw. RDF, które wykorzystywane jest do wytworzenia energii cieplnej w cementowniach.

3) Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów (biologiczna stabilizacja / kompostowanie odpadów organicznych, w tym zielonych).

Hala kompostowni połączona jest z linią sortowniczą za pomocą estakady, którą transportowana jest frakcja 0 - 80 mm. Bioodpady z selektywnej zbiórki oraz te wydzielone z linii sortowni trafiają do bioreaktorów znajdujących się w hali, gdzie po likwidacji negatywnych substancji zapachowych w biofiltrze, trafią na place dojrzewania, oddzielnie dla kompostu i oddzielnie dla stabilizatu. W ten sposób, w zależności od przebiegu procesów, uzyskać można środek poprawiający właściwości gleby bądź stabilizat niespełniający określonych wymagań dla nawozów organicznych, który wykorzystany będzie m.in. do rekultywacji składowiska. Praca każdego z 16-stu bioreaktorów sterowana jest indywidualnie w oparciu o badanie takich parametrów jak: ilość przepływającego powietrza, ciśnienie, temperatura czy wilgotność.

 

W 2020 roku zakończono Projekt pn.:Modernizacja instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów poprzez dostawę i montaż instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie gm. Grudziądz”, który został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 oraz ze środków Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu. Przedmiotowa instalacja doczyszczania surowców wtórnych oraz odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z mechanicznego przetwarzania odpadów o wydajności 25 000 Mg/rok, przeznaczona jest do sortowania surowców wtórnych (głównie z tworzyw sztucznych, metali, papieru) oraz podczyszczania frakcji odpadów balastowych pochodzących z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych odpadów z tworzyw sztucznych i metali.

 

Informujemy, iż udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie odpadów do składowania wynosi 6,7 %. Powyższe zamieszcza się zgodnie z art. 137 ust.6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2020 o odpadach (t.j. Dz.U.z 2018r. poz.992 ze zm.)

Zakład czynny:

poniedziałek-piątek

w godz. 7:00-17:00

sobota w godz. 9:00-13:00

tel. 56 46 81 300
wewn. 2 - przyjęcie odpadów do ZGO
wewn. 3 - kontakt w sprawie odbioru odpadów
wewn. 4 - centrum edukacji ekologicznej

PSZOK czynny:

poniedziałek-piątek

w godz.7:00-17:00

sobota w godz. 9:00-13:00

tel. 56 46 81 300 wewn. 1 - PSZOK

Biuro Obsł. Klienta tel.  (56) 45-049-38 lub (56) 45-049-29

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie [ 5 ]
Cennik za przyjęcie odpadów na rok 2021.pdf Cennik za przyjęcie odpadów na rok 2021.pdf 20-12-09 09:50 2.39MB Cennik za przyjęcie odpadów na rok 2021.pdf pobierz
Cennik za przyjęcie odpadów na rok 2022.pdf Cennik za przyjęcie odpadów na rok 2022.pdf 21-11-23 12:20 381.01KB Cennik za przyjęcie odpadów na rok 2022.pdf pobierz
Klauzula informacyjna Klauzula informacyjna 21-01-13 13:03 219.47KB Klauzula informacyjna pobierz
REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKURZEWIE.pdf REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKURZEWIE.pdf 20-09-24 08:43 581.49KB REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKURZEWIE.pdf pobierz
Wyciąg z regulaminu świadczenia usług przez Zakład Gospodarki Odpadami.pdf Wyciąg z regulaminu świadczenia usług przez Zakład Gospodarki Odpadami.pdf 20-09-24 08:47 806.84KB Wyciąg z regulaminu świadczenia usług przez Zakład Gospodarki Odpadami.pdf pobierz
 • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail