Jak złożyć reklamację

1. Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej sprzedaży towarów i usług świadczonych przez  Spółkę oraz prowadzonych rozliczeń.

2. Reklamacje można zgłaszać:

a) osobiście – w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Curie Skłodowskiej 10 w Grudziądzu - szczegóły;

b) pisemnie – na adres siedziby - Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz;

c) telefonicznie – pod numerami telefonów do Biura Obsługi Klienta 56 45 04 938, 56 45 04 886, 56 45 04 905, 56 45 04 929;

d) faxem – pod numer 56 45 04 934;

e) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dok@mwio.pl;

f) za pomocą interaktywnego formularza:

Maksymalny rozmiar dla pojedynczego pliku to 10 MB.
Dozwolone rozszerzenia załączanych plików to:
jpg, jpeg, png, pdf.

* - Pola obowiązkowe ** - Należy podać przynajmniej imię i nazwisko lub oznaczenie podmiotu zgłaszającego
 

Dane osobowe, zawarte w formularzach, przetwarzamy tylko do celów związanych z realizacją dokonanego zgłoszenia. Dane chronione są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Więcej na temat ochrony danych osobowych - szczegóły.


3.  Reklamacja powinna zawierać:

a)        imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację, w miarę możliwości Kod Nabywcy dostępny na fakturze;

b)        przedmiot reklamacji;

c)        uzasadnienie;

d)        informacje umożliwiające kontakt ze zgłaszającym reklamację.

4. Spółka udziela informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji zwyczajowo w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Powiadomienie przygotowane zostanie w formie pisemnej, chyba że zgłaszający reklamację wskaże inny sposób kontaktu. W zależności od przedmiotu reklamacji wskazany wyżej termin może być inny, o ile szczegółowe przepisy prawa dotyczące przedmiotu reklamacji stanowią inaczej. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin rozpatrzenia nie może zostać dotrzymany, Spółka poinformuje Klienta o:

a) przyczynie opóźnienia;

b) wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone;

c) wskaże przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.

  • Deszczówka

Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze aktualności oraz ogłoszenia, dotyczące ewentualnych awarii lub przerw w dostawach wody drogą e-mailową prosimy podać poniżej swój e-mail